روز چهاردهم آبان 1325 ، فرمان انتخابات از سوی دولت ، صادر شد. این در حالی بود كه هنوز آذربایجان در چنگ فرقه‌ی دموكرات و بخش‌هایی از كردستان ، زیر سیطره‌ی كومله قرار داشت .