پیدایش و حكومت یك ساله فرقه كمونیستی دموكرات آثار و تبعاتی داشت كه در یك مجال مناسب بایستی به آن پرداخت، لكن ناگزیر به اشارات اندكی از تبعات مطرح‌نشده آن هستیم تا افق های بیشتر از این حرکت خائنانه به آذربایجان روشن گرددكه مستندات فراوانی در آرشیو نهاد ریاست جمهوری( اسناد نخست وزیری) از آن موجود است که به زودی منتشر خواهد گردید.