آخرین سه‌شنبه سال 1324، آخرین لحظه‌های زندگی اولین شهردار زنجان را رقم زد. محوطه كارخانه كبریت زنجان، آن روز با اعدام چهار نفر از ساكنان شهر، غروبی خونین را شاهد بود