هنوز 24 ساعت از صدور اعلامیه كنفرانس لندن و موافقت وزیران امورخارجه شوروی و آمریكا با پیشنهاد وزیر امورخارجه انگلستان مبنی بر تخلیه ایران نگذشته بود كه دسته‌های مسلحی در شهرهای آذربایجان دست به اقدام مسلحانه زدند