از اوایل آذر ماه 1325 گاهگاهی از زبان افراد مهاجر و خانواده‌های آنها سخن‌هایی شنیده می‌شد كه همه حاكی از اصلاحات قریب‌الوقوع بود. بدین معنی كه در هر جا و هر وقت سخن از بدی اوضاع می‌شد می‌گفتند قریباً همه‌چیز اصلاح و رو به راه خواهد شد. و شاید تا كشف صورت اسامی قربانی‌های روز 21 آذر (عید خون) كسی از این راز خبری نداشت و اگر هم داشت جرأت دم‌زدن نداشت.