آذر ماه مقارن است با پنجاه و هفتمین سالگرد شهادت صدها تن از آذربایجانیان غیرتمند و وطن‌دوست مسلمان قهرمان كه در جهاد و مبارزه بر علیه عوامل سرسپرده به بیگانه و بیگانه‌پرستان وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق جان خود را در راه استقلال و آزادی ایران از دست دادند و نامی جاویدان یافتند.