موضع رهبری در خصوص قوم گرایی چیست؟ ویژگی های قومیتی و برجسته شدن گفتمان قومیت را چگونه ارزیابی می کند؟  مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی های خود در خصوص موضوع قومیت گرایی چه در ایران و چه در جهان اسلام موضوع گیری کرده است.

به برخی فرازها در این خصوص اشاره می شود:

 

"برجسته کردن خصوصیات قومی و دمیدن در آتش قوم‌گرایی، کارهای خطرناکی است، بازی با آتش است؛ به این هم باید توجه بکنند."  

۱۳۹۲/۱۲/۱۵

 

"دعواهای تنگ‌نظرانه و ناسیونالیسم‌های قومی محدود، بکلی با دیدگاه اسلام و با دیدگاه بلند و بازی که همه‌ی ما به آن احتیاج داریم منافات دارد."

1388/2/27