پیش از ورود به بحث اصلی ذکر این نکته لازم است. همانگونه که در قسمت اول این مقاله گفته شد، زندگی شخصی افراد برای ن