پیش از ورود به بحث اصلی ذکر این نکته لازم است. همانگونه که در قسمت اول این مقاله گفته شد، زندگی شخصی افراد برای نگارنده فقط به این دلیل اهمیت دارد که می توان از این طریق به نوع شخصیت و کُنش‌پذیری افراد در مقابل رخدادها پی‌برد وگرنه هیچگونه قصدی در خصوص ذکر زندگینامۀ افراد برای نویسنده مطرح نبوده و احیاناً قصد تخریب و یا تخطئۀ کسی را نداشته‌ام.